Wat is een VvE?

Als u eigenaar bent van een appartement bent u automatisch van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars, ofwel VvE. Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex.

Splitsingsakte

Wat dit lidmaatschap voor uw appartement betekent, staat in de zogenaamde ‘Splitsingsakte’. Deze akte is door een notaris opgemaakt, en geeft nauwkeurig weer welk aandeel u als eigenaar heeft in het gehele gebouw. Hierin vindt u ook hoe de Vereniging van Eigenaars is samengesteld en hoe deze moet functioneren. Verder staat in de Splitsingsakte aangegeven welke kosten gezamenlijk en welke voor uw eigen rekening zijn.

Bestuur en Beheer VvE

De VvE is opgebouwd uit een vergadering van eigenaars, een bestuur en commissies (technisch & kas). De VvE heeft een aantal verplichtingen. Ze moet minimaal één keer per jaar vergaderen, een reservefonds opbouwen en een jaarrekening opstellen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten uit de VvE-vergadering.

Slapende VvE

Het kan zijn dat u in een slapende VvE zit. De VvE vergadert dan niet en reserveert niet voor onderhoud. U loopt het risico gemeentewege aangeschreven te worden in verband met achterstallig onderhoud aan uw complex. Met andere woorden: met een slapende VvE riskeert u een boete. GreenVvE kan u hierbij helpen!

Conflicten

Er kunnen met betrekking tot uw VvE, interne of externe conflicten zich voordoen. U kunt hierbij denken aan conflicten tussen de leden onderling (geluidsoverlast, wanbetalers) en externe partijen (buren, aannemers en gemeente). GreenVvE is vanwege haar maatschappelijke betrokkenheid erg actief in de wijk en is dankzij haar juridische expertise in staat om als mediator op te treden.

Administratief Beheer

 • Ledenadministratie
 • Bijhouden van een ledenregister
 • Innen van de ledenbijdragen
 • Signaleren achterstallige betalingen, nemen van incassomaatregelen
 • Verstrekken van gegevens bij een eigendomsoverdracht aan notaris
 • Versturen van ‘welkomstbrief’ aan nieuwe leden

Bestuurlijk Beheer

 • Voorbereiden van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, waaronder
  • Samenstellen agenda
  • Stemmingen voorbereiden
  • Toesturen vergaderstukken
  • Het regelen van vergaderruimte
 • Tijdens vergadering adviseren over financiële, juridische en onderhoudstechnische zaken
 • Notulen met besluitenlijst en actiepunten naar de leden zenden
 • Verzorging van de archivering van alle stukken van de vereniging, met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn

Financieel Beheer

 • Verrichten van betalingen en boeken van ontvangsten
 • Administreren van de bankrekening
 • Beheren van de reserves
 • Opstellen van de jaarstukken, balans en exploitatierekening
 • Opstellen van een begroting en signaleren van overschrijdingen
 • Bewaken van openstaande saldi en eventuele (rechts)maatregelen bij wanbetalers
 • Beheren en administreren van het reservefonds
 • Opstellen van de financiële jaarstukken, zoals de exploitatierekening, de begroting en de balans
 • Opstellen van een specificatie van het aandeel in de gezamenlijke schulden en kosten per appartementsrecht
 • Administreren en betalen van goedgekeurde facturen van derden.

Technisch Beheer

 • Het maken van werkomschrijvingen c.q. bestekken voor het groot onderhoud
 • Adviseren in de keuze van leveranciers en aannemers voor het groot onderhoud
 • In opdracht van de VvE contracteren van leveranciers en aannemers plus het contractbeheer. Toezien op de goede uitvoering van het (contract)onderhoud.
 • Inventarisatie en inspectie dagelijks onderhoud
 • Bewaken MeerJaren OnderhoudsBegroting (MJOB)
 • Correspondentie technische aangelegenheden
 • Offerte procedure
 • Onderhoud technische installaties gemeenschappelijke zaken en gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouwencomplex